Smart Industry 2019

Inovovať znamená prežiť

Minulé podujatia zo série SMART Industry.

Info o podujatí


Automatizácia, robotizácia a digitalizácia prinášajú rukolapné výhody i výsledky. Technologický pokrok nemožno prehliadať, ale naopak, treba ho čo najlepšie využiť. Peniaze sú stále relatívne lacné a to dáva šancu investovať a pripraviť sa na horšie časy, ktoré určite prídu. Kto dnes zaváha, riskuje, že stratí nielen svoju pozíciu, ale o pár rokov aj šancu svoju digitálnu transformáciu uskutočniť.
Zoznámte sa s najdôležitejšími trendmi, ktoré ovplyvňujú vývoj priemyslu. Príďte sa inšpirovať skúsenosťami firiem, ktoré na Slovensku i v okolitých krajinách udávajú tón digitalizácii. Dozviete sa, na čo sa sústrediť pri modernizácii svojej výroby a ako ju zvládnuť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Byť „smart“ znamená byť životaschopný
Byť flexibilný je „in“ a v budúcnosti pôjde o samozrejmosť. Tento pojem zahŕňa všetky trendy, ktoré podmieňujú úspech výrobných firiem na dynamickom trhu: skrátený vývoj, rýchlejšie uvedenie produktu, customizáciu, nové obchodné modely… To všetko umožňujú digitálne technológie, ktoré sú základom pre inovatívne produkčné systémy. Montážna linka už nebude jediným výrobným konceptom – nastupuje 3D tlač, inteligentné kolaboratívne roboty, univerzálne výrobné bunky… Inteligentná továreň sa postupne mení na nepoznanie.

Nastupuje nový člen tímu: robot
Klasické priemyselné roboty nahrádzajú ľudí pri rutinných operáciách, ktoré si vyžadujú rýchlosť a presnosť. Automatizácia a robotizácia rýchlo napreduje a odhaduje sa, že štvrtinu výrobných operácií v priemysle preberú roboty zostavené do komplexných liniek. Pre zvyšné operácie sú pripravené kolaboratívne roboty, tzv. koboty. V spolupráci s človekom vytvoria nový tandem, ktorý prináša obrovský potenciál. Podľa niektorých analýz je spojenie človeka s chytrým robotom o 80 percent produktívnejšie, ako keby robil len sám človek alebo naopak len robot. Aké príležitosti ponúka nasadenie robotov a kobotov v slovenských fabrikách?

Dáta ako vstupenka do virtuálneho sveta
Senzorické systémy a komunikačné prostriedky generujú obrovské množstvá online dát. Ako s nimi pracovať? Zber, monitorovanie a vizualizácia dát je len prvým krokom pre vytvorenie virtuálneho dvojčaťa. Nasleduje analýza dát a štatistík, ktoré ukážu celé výrobné prostredie ako na dlani. Odhalia miesta, kde sa stráca čas a robia zbytočné operácie, kde možno zjednodušiť procesy. Návrhy na zlepšenia dokážeme pred reálnym nasadením odskúšať a vyladiť vo virtuálnom prostredí. Na základe aktuálneho stavu vieme použiť dáta pre online riadenie procesov. Všetko jednoducho, rýchlo a vysoko efektívne.

Customizácia mení tradičné postupy
Nový spotrebiteľský trend – customizácia – zmenil za krátky čas celý priemysel. Aj mnohé nástroje Industry 4.0 sú odpoveďou, ako vyrábať podľa individuálnych požiadaviek spotrebiteľov. Customizácia sa bude ďalej prehlbovať a bude klásť výrobcom tvrdé podmienky. Kto ich nezvládne, neprežije. Ako sa pripraviť na tento trend, aby vaša fabrika bola schopná konkurencie aj o päť rokov? Ktoré technológie Industry 4.0 budú rozhodujúce a ako zamieša karty praktické využitie umelej inteligencie?

Úspešné príbehy Industry 4.0
V „ideálnej fabrike“ dneška výrobné linky samy podľa zadania riadia operácie, komunikujú s robotmi i s ľudskou obsluhou. Obsluhujú ich autonómne mobilné vozíky, ktoré na sekundu presne privážajú potrebné dielce. Vygenerované kvantá dát sa ďalej analyzujú a využívajú na zlepšovanie a optimalizáciu.
Spoznajte výrobné firmy, ktoré sa k tomuto ideálu už takmer dopracovali. Prezradia vám svoju filozofiu, prístup, konkrétne kroky a hlavne zmeny, ktoré dosiahli vďaka digitálnym technológiám.


Innovation means survival
Automation, robotics and digitisation bring both unprecedented benefits and achievements. Technological progress cannot be overlooked. On the contrary, it must be used to its utmost. Money is still relatively cheap and this gives us a chance to invest and prepare for worse times that are a coming. Those who hesitate now will risk their pull position and, in a couple of years, also their chance to digitally transform.

Meet the most significant trends that impact industrial development. Come and get inspired by corporate experience – companies that set the trend of digitisation in Slovakia and neighbouring countries. Learn about what to focus on in modernising your manufacture and how to manage it as fast and as efficiently as possible.

Being “smart” means being viable
Being flexible is “in”, and it will be inevitable and obvious in the future. Being “smart” encompasses all the trends that drive success of manufacturing companies in a dynamically developing market: shorter product development times, faster product onset time, customisation, new business models… All the above aspects are enabled by new digital technologies that are the base for innovative production systems. Assembly lines will no longer be a single manufacturing concept – 3D printing is upcoming, and so do intelligent collaborative robots, universal manufacturing cells, etc. A common factory is gradually changing to being “smart”…

New team member on board: a robot
Industrial robots have triumphed over people in routine operations requiring speed and precision. However, there is less than 25% of such activities in industries, and standard robots are not cheat. What to do with remaining manufacturing operations? A possible answer is collaborative robots – the so-called cobots. In collaboration with humans they form a new tandem bringing a huge potential. Some analyses show that cooperation of humans and smart robots is by 80% more productive than by humans or than by robots doing the job by themselves Is it really so?

Data like a ticket into a virtual world
Sensory systems and communication means generate huge amounts of online data. How to process it? Data collecting, monitoring and visualisation is but the first step to create a virtual twin. Next steps involve data analysis and statistics that can show the entire manufacturing environment as if on a hand palm, disclosing the places where time is lost and useless operations are made – sites where processes can be simplified. We can test and fine tune the improvements before they are implemented in the real life, doing so in a virtual environment. Based on the actual state, we can use the data for online process management – and do all of that simply, quickly, and highly efficiently.

Customisation changes traditional practices
A new consumer trend – customisation – has changed the entire industry in a nick of time. Even many Industry 4.0 tools are an answer to manufacturing according to individual customer requirements. Customisation will go deeper and require manufacturers to respond to uneasy challenges. Producers unable to cope with the challenges will not make it. How to get ready for this trend? How to make your factory competitive even in a five-year time? Which Industry 4.0 technologies will prevail? How artificial intelligence practical use will impact the business?

Successful Industry 4.0 stories
 In today’s “ideal factory”, manufacturing lines control the operations themselves according to the instructions, communicate with robots and human operators. They are operated by autonomous mobile trucks that import the necessary components just in time. The generated quanta of data are further analysed and used for improvements and optimisation.

Meet the manufacturing companies that have almost reached this ideal condition. They will disclose their philosophy, approach, particular steps and major changes that were achieved thanks to digital technologies.

Bližšie info:

Nina Dzedzinová
nina.dzedzinova@newsandmedia.sk (02) 3213 1212

Program


2. október
8:00 – 9:00

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA

9:00 – 9:20

Otvorenie
Boris Duľa, CEO, CEIT
Tomáš Skřivánek, Šéfredaktor týždenníka TREND

Moderátori konferencie:
Christopher Plant, The Voice of Slovak Business
Filip Mentel, The Voice of Slovak Business

9:20 – 10:40

Byť „smart“ znamená byť životaschopný

Výzvy a príležitosti týkajúce sa mobility
Christian Rauch,
vedúci závodu, Volkswagen Slovakia, Martin
Jan Železný, VAD e Mobility Business Development Aftersales, ŠKODA AUTO, Česká republika
Jozef Magic,
Riaditeľ Digital Industries Slovensko, Siemens

10:40 – 10:55

PRESTÁVKA

11:00 - 12:15

Nastupuje nový člen tímu: robot

Martin Kele, Generálny riaditeľ, Matador Holding

Robotizácia ľahko a rýchlo
Vít Pavelka, Manažér rozvoja obchodu, Sekcia robotiky, AMTECH

Implementácia Industry 4.0 v SME
Marián Bolebruch, riaditeľ pre implementáciu Industry 4.0, M.L.Moran, Česká republika

12:15 - 12:30

PRESTÁVKA

12:30 -13:30

Dáta ako vstupenka do virtuálneho sveta

Implementácia Industry 4.0 v oblasti cloudu a nové služby
Digitalizácia dovoľuje odhaliť transformačné poznatky v celom hodnotovom reťazci a dosahovať vyššiu produktivitu i efektívnosť. Prezentácia predstaví case studies z významných firiem, ktoré implementáciou digitálnych nástrojov výrazne ušetrili finančné prostriedky.
Peter Beran, MindSphere, IIoT, Industry 4.0, Big Data and Digital Transformation Consultant, Siemens PLM Software, Siemens, Nemecko

Prístupy umelej inteligencie v oblasti ERP softwaru
Prezentácia bude o umelej inteligencii všeobecne (vývoj, industry 4.0, strojové učenie, hlboké učenie, použitie umelej inteligencie v prostredí ERP (príklady ako optimalizácia skladu, učiace sa dashboardy, detekcia anomálií, automatizácia procesov, …)
Markus Haller, CEO a predseda predstavenstva, Asseco Solutions AG

Zdieľaním dát k zvýšenej kvalite výroby
Tomáš Jirotka, Dátový špecialista v závode České Budejovice, Bosch Group CZ

13:30 - 14:30

OBED

14:30 - 15:45

Customizácia mení tradičné postupy

Krok za krokom k digitálnemu závodu budúcnosti
Peter Janočko,
projektový inžinier  Industry 4.0 & Innovation, Lear Corporation Seating Slovakia a Žofia Šimeková, špecialista na logistiku, Lear Corporation Seating Slovakia

Inovatívny prístup spoločnosti Haier pri vývoji produktov
Li Hongkun, riaditeľ Washing division EU R&D, Haier

AVIX – Platforma pre Lean výrobu
Daniel Samefors, Global partner manager, Solme AB

Ako sa pripraviť na výrobu produktu ktorý nazývame “customizovaný”?
Roman Lisičan, Managing Director, TECHNIA Slovakia

15:45 - 16:10

PRESTÁVKA

16:15 - 17:40

Úspešné príbehy Industry 4.0

Simulácia komplexity výroby nákladných pneumatík
Kamil Hozza, riaditeľ pre priemyselný inžiniering, Continental Matador Truck Tires

Transformácia závodu Danfoss smerom k Smart Factory – príbeh pokračuje
Jozef Hamar, riaditeľ pre prevádzkové služby & Marcel Dubec, lean manažér, Danfoss Power Solutions

Budovanie kompetencií digitálneho podniku v procese vysokotlakového liatia.
Radoslav Palacka, vedúci Lean výroby, Nemak Slovakia

18:00 - 22:00

SPOLOČENSKÝ VEČER

3. október
9:00 - 13:00

Exkurzia 1Volkswagen Slovakia/závod v Martine
Kapacita: 45 osôb
Exkurzia je pripravená špeciálne pre účastníkov konferencie, nejde o štandardnú prehliadku závodu pre verejnosť.
Účastníci exkurzie budú mať možnosť nahliadnuť priamo do výroby, spoznať základné výrobné procesy či Shopfloor management.
Martinský závod, ktorý sa zaraďuje medzi najväčších zamestnávateľov v Turčianskom regióne, vyrába komponenty pre prevodovky a podvozky. Produkčné portfólio tvoria diferenciály, príruby, brzdové bubny, brzdové kotúče, náboje kolies, prírubové hriadele a synchrónne krúžky. Komponenty sa montujú do áut značiek Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT a Porsche, pričom viac ako 93 percent martinskej výroby smeruje na export.

Exkurzia 2 – MOBIS Slovakia/závod v Gbeľanoch
Kapacita: 20 osôb
Navštívte jedného z najväčších kórejských dodávateľov pre automobilový priemysel. Účastníci exkurzie budú mať možnosť spoznať výrobnú halu a jednotlivé montážne linky modulov (prístrojovej dosky, prednej masky, prednej nápravy, zadnej nápravy). Dozvedia sa informácie o logistike materiálu v rámci spoločnosti, teda zásobovaní liniek materiálom. Pripravená je pre nich tiež prezentácia výrobnej haly Instrumet Panel (prístrojovej dosky), vrátane výrobných procesov, prezentácia výrobnej haly Bumper (nárazníkov), oddelenia Injection (vstrekovne) a montážnych liniek predných a zadných nárazníkov a tiež prezentácia výrobnej haly Chassis Part (dielov podvozku), vrátane jednotlivých liniek.
Exkurzia sa uskutoční v čase od 8:15 – 11:10. Príchod účastníkov do závodu najneskôr o 8:00 (sídlo fimy MOBIS Slovakia je Mobis ulica 1, Gbeľany)

Workshop 1QRM riešenie – keď lean nástroje zlyhávajú
Kapacita: 20 osôb
Máte pestrý sortiment produktov, no vyrábate ich v nízkych objemoch? Máte veľa urgentných zákaziek, ktoré ohrozujú štandardnú výrobu ? Je vaša výroba orientovaná skôr projektovo? Chcete, aby bol aj Váš podnik „štíhly“, ale Lean Vám už nepomáha?
Na workshope sa naučíte ako vo Vašej firme nastaviť stratégiu, ktorá skráti priebežnú dobu výroby (lead time), zvýši presnosť dodávok (on time delivery) a to všetko v prostredí vysokej variability produktov. Spoznajte metódu QRM (Quick Response Manufacturing) a jej kľúčové princípy:

 • Sila času – QRM pomáha spoločnostiam obnoviť rast a znížiť skryté náklady pomocou skrátenia lead time.
 • Správna organizačná štruktúra – QRM navrhuje štrukturálnu zmenu v organizácii, prostredníctvom vytvorenia buniek QRM: špecializovaných, multifunkčných tímov. Ľudia v bunkách QRM sú vyškolení navzájom a majú plnú zodpovednosť za všetky operácie v bunke.
 • Dynamika systému pre lepšie rozhodnutia – Aplikáciou QRM dochádza v spoločnosti k zmene, pri ktorej je kľúčová dynamika systému. V rámci nej je dôležitá zmena myslenia v oblasti využitia kapacít a variability.
 • Budovanie celopodnikovej stratégie – Najväčšie prínosy nastanú, keď sa redukcia lead time aplikuje do celej organizácie (administratíva, materiálové plánovanie, riadenie výroby, zavádzanie nových produktov).

Workshop sa koná v budove CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

Workshop 2 – Smart postupy pri meraní a znižovaní hluku na pracoviskách
Kapacita: 20 osôb
Kompenzácie za sťaženú prácu spôsobené hlukom a s tým spojené ďalšie výdavky sú súčasťou nákladov mnohých firiem. So zvýšeným hlukom sú tiež spojené zdravotné a sociálne dôsledky pre zamestnancov výrobných spoločností. Snaha o elimináciu hluku na pracoviskách je preto viac než opodstatnená.
Workshop Smart postupy pri meraní a znižovaní hluku na pracoviskách je zameraný na výmenu skúseností a predstavenie osvedčených postupov z praxe v tejto oblasti.

Tešiť sa môžete na tieto témy:

 • Efektívna analýza hluku, identifikácia dominantných zdrojov a smerov ich šírenia
 • Prípadové štúdie z praxe, prístupy k eliminácii
 • Spôsoby ako sa vyhnúť unáhleným, drahým a nefunkčným pokusom pri eliminácii hluku
 • Praktické ukážky metód
 • Možnosti znižovania hlučnosti na pracovisku v rámci pravidelnej údržby

Eliminácia zdravotných rizík a celkové zlepšovanie pracovných podmienok je veľmi citlivá téma. Redukcia akýchkoľvek nákladov je dôležitá ba často nevyhnutná. Zbytočné náklady, ktoré navyše zhoršujú pracovné podmienky, sú vždy len plytvaním.

Program ENG


2. October
8:00 – 9:00

MORNING COFFEE & REGISTRATION

9:00 – 9:20

Welcome speech
Boris Duľa, CEO, CEIT
Tomáš Skřivánek, Chief Editor TREND

Moderator of the conference:
Christopher Plant, The Voice of Slovak Business
Filip Mentel, The Voice of Slovak Business

9:20 – 10:40

Being “smart” means being viable

Emobilitty challenges and opportunities
Christian Rauch, Plant Manager, Volkswagen Slovakia, Martin
Jan Železný, VAD e Mobility Business Development Aftersales, ŠKODA AUTO, Czech Republic
Jozef Magic, Director of Digital Industries Slovensko, Siemens

10:40 – 10:55

COFFEE BREAK

11:00 - 12:15

New team member on board: a robot

Martin Kele, General Director, Matador Holding

Robotization easy and quickly
Vít Pavelka, Business Development Manager Robotic Section, AMTECH

Implementation of Industry 4.0 in SME
Marián Bolebruch,
Director for Industry 4.0 Implementation, M.L.Moran, Czech Republic

12:15 - 12:30

COFFEE BREAK

12:30 -13:30

Data like a ticket into a virtual world

Implementation of Industry 4.0 in the cloud and new services
Digitization enables us to expose transformational knowledge throughout the value chain and achieve higher productivity and efficiency. The presentation will present case studies from major companies that have significantly saved money by implementing digital tools.
Peter Beran, MindSphere, IIoT, Industry 4.0, Big Data and Digital Transformation Consultant, Siemens PLM Software, Siemens, Germany

Artificial Intelligence approaches within ERP software business
The presentation will be about artificial intelligence in general (development, industry 4.0, machine learning, deep learning, the use of artificial intelligence in the ERP environment (examples like warehouse optimization, learning dashboards, anomaly detection, process automation, …)
Markus Haller CEO and Chairman of the Board, Asseco Solutions AG

Increasing production quality by sharing data
Tomáš Jirotka, Data specialist in the České Budejovice plant, Bosch Group CZ

13:30 - 14:30

LUNCH

14:30 - 15:45

Customisation changes traditional practices 

Step by step to Digital Factory of the future
Peter Janočko
, Project Engineer Industry 4.0 & Innovation & Žofia Šimeková, Logistics Specialist, Lear Corporation Seating Slovakia

Innovative approach of Haier in product development
Li Hongkun,
Washing division EU R&D director, Haier

AVIX – The platform for Lean manufacturing
Daniel Samefors, Global partner manager, Solme AB

How to prepare for production a product we call “customized”?
Roman Lisičan, Managing Director, TECHNIA Slovakia

15:45 - 16:10

COFFEE BREAK

16:15 - 17:40

Successful Industry 4.0 stories

Simulation of truck tires manufacturing complexity
Kamil Hozza,
Industrial Engineering Manager, Continental Matador Truck Tires

Danfoss Plant transformation toward Smart Factory – the story continues
Jozef Hamar
– Director Operational Services & Marcel Dubec, Lean Manager, Danfoss Power Solutions

Building the Digital Enterprise Competencies in the High Pressure Casting Process
Radoslav Palacka, Head of Lean Manufacturing, Nemak Slovakia

18:00 - 22:00

SOCIAL NETWORKING EVENING

3. October
9:00 - 13:00

Plant Tour 1Volkswagen Slovakia / Martin Plant
Capacity: 45 persons
The tour has been made specifically for the conference participants, it is not a standard plant tour for the general public.
The tour participants will be able to take a look directly into the shopfloor, to get to know the basic manufacturing processes or shopfloor management.
The Martin Plant, being one of the biggest employers in the Turiec region, produces components for gearboxes and chassis. The manufacturing portfolio consists of differentials, flanges, brake drums, brake discs, wheel hubs, flanged shafts and synchronous rings. Components are fitted to Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT and Porsche branded cars, with more than 93 per cent of the Martin Plant output being exported.

Plant Tour 2 – MOBIS Slovakia, s.r.o. / Plant Gbeľany
Capacity: 20 persons
Visit one of the biggest Korean suppliers for the automotive industry. The tour attendees will have the opportunity to get to know the shopfloor and the various module assembly lines (instrument panel, front grille, front axle, rear axle). They will receive information on logistics of the material within the plant, i.e. about material supplies to the lines. The following presentations will be delivered as well: a presentation of the Instrumet Panel shopfloor, including the manufacturing processes, a presentation of the Bumper shopfloor, the Injection section and the assembly lines of the front and rear bumpers, as well as a presentation of the Chassis Part shopfloor, including the individual lines.
The excursion will take place from 8:15 – 11:10. Arrival of the participants at the latest at 8:00 (Mobis Slovakia is headquartered at Mobis Street 1, Gbeľany)

Workshop 1QRM solution – when lean tools fail
Capacity: 20 persons
Do you have a varied product range, but produced in small volumes?
Do you have a lot of urgent orders that compromise standard production?
Is your production rather project-based?
Do you want your business to be „lean“, however, Lean is not of assistance to you any more?
In the workshop, you will learn how to set a strategy in your company that will reduce the lead time, increase on time delivery and that will do all this in a high product variability environment. Meet the QRM (Quick Response Manufacturing) method and its key principles:

 • The power of time
  QRM helps companies to restore their growth and cut hidden costs via lead time reduction.
 • The right organisational structure
  QRM proposes a structural change in the organisation, via creating QRM cells: specialised, multi-function teams. The people in the QRM cells are mutually trained and have full responsibility for all operations within the cell.
 • System dynamics for better decisions
  The application of QRM makes the company change in a way where system dynamics is key. What is vital here is the mindset change when it comes to the use of capacities and variability.
 • Business-wide strategy building
  The biggest benefits are seen when lead time reduction is applied accross the organisation (office, material planning, shopfloor management, introduction of new products).

The workshop is held in the building of CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovakia

Workshop 2 – Smart Noise Measurement and Reduction Procedures at Workplaces
Capacity: 20 persons
Compensations for working under difficult conditions due to noise and the associated additional expenses make up a part of many companies’ costs. Health and social consequences for employees of manufacturing companies are also associated with increased noise. Therefore, efforts to eliminate noise at workplaces are more than justified.

The workshop with the title Smart Noise Measurement and Reduction Procedures at Workplaces focuses on the exchange of experience and introduction of tried-and-tested procedures from practice in this field.

You may look forward to the following topics:

 • Effective noise analysis, identification od dominant sources and directions of noise spreading;
 • Case studies from practice, elimination approaches;
 • Ways of avoiding hasty, expensive and dysfunctional noise elimination attempts;
 • Practical demos of methods;
 • Noise reduction options at the workplace as a part of regular maintenance;

Elimination of health risks and the overall improvement of working conditions is a very sensitive topic. Any cost cutting is important, even unavoidable. Unnecessary costs that, moreover, impair working conditions, are always just a waste of money.

Spíkri


Jan Železný
VAD eMobility Business Development Aftersales, ŠKODA AUTO
Jozef Hamar
Director Operational Services, Danfoss Power Solutions
Marcel Dubec
Lean manager, Danfoss Power Solutions
Kamil Hozza
Industrial Engineering Manager, Continental Matador Truck Tires
Marek Minda
manažér plánovania, logistiky, údržby a lean, Nemak Slovakia
Marián Bolebruch
Riaditeľ pre implementáciu Industry 4.0, M.L.Moran
Markus Haller
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Asseco Solutions
Christian Rauch
Plant manager, Volkswagen Slovakia, Martin
Peter Janočko
Project Engineer Industry 4.0 & Innovation, Lear Corporation Seating Slovakia
Li Hongkun
Washing division EU R&D director, Haier
Žofia Šimeková
Logistics Specialist, Lear Corporation Seating Slovakia

Partneri


Organizačný garant

Odborný garant

Usporiadateľ

GENERÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Fotogaléria z minulého ročníka


Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.