Smart Industry 2019

Inovovať znamená prežiť

Minulé podujatia zo série SMART Industry.

Info o podujatí


Automatizácia, robotizácia a digitalizácia prinášajú rukolapné výhody i výsledky. Technologický pokrok nemožno prehliadať, ale naopak, treba ho čo najlepšie využiť. Peniaze sú stále relatívne lacné a to dáva šancu investovať a pripraviť sa na horšie časy, ktoré určite prídu. Kto dnes zaváha, riskuje, že stratí nielen svoju pozíciu, ale o pár rokov aj šancu svoju digitálnu transformáciu uskutočniť.
Zoznámte sa s najdôležitejšími trendmi, ktoré ovplyvňujú vývoj priemyslu. Príďte sa inšpirovať skúsenosťami firiem, ktoré na Slovensku i v okolitých krajinách udávajú tón digitalizácii. Dozviete sa, na čo sa sústrediť pri modernizácii svojej výroby a ako ju zvládnuť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Byť „smart“ znamená byť životaschopný

Byť flexibilný je „in“ a v budúcnosti pôjde o samozrejmosť. Tento pojem zahŕňa všetky trendy, ktoré podmieňujú úspech výrobných firiem na dynamickom trhu: skrátený vývoj, rýchlejšie uvedenie produktu, customizáciu, nové obchodné modely… To všetko umožňujú digitálne technológie, ktoré sú základom pre inovatívne produkčné systémy. Montážna linka už nebude jediným výrobným konceptom – nastupuje 3D tlač, inteligentné kolaboratívne roboty, univerzálne výrobné bunky… Inteligentná továreň sa postupne mení na nepoznanie.

Nastupuje nový člen tímu: robot

Klasické priemyselné roboty nahrádzajú ľudí pri rutinných operáciách, ktoré si vyžadujú rýchlosť a presnosť. Automatizácia a robotizácia rýchlo napreduje a odhaduje sa, že štvrtinu výrobných operácií v priemysle preberú roboty zostavené do komplexných liniek. Pre zvyšné operácie sú pripravené kolaboratívne roboty, tzv. koboty. V spolupráci s človekom vytvoria nový tandem, ktorý prináša obrovský potenciál. Podľa niektorých analýz je spojenie človeka s chytrým robotom o 80 percent produktívnejšie, ako keby robil len sám človek alebo naopak len robot. Aké príležitosti ponúka nasadenie robotov a kobotov v slovenských fabrikách?

Dáta ako vstupenka do virtuálneho sveta

Senzorické systémy a komunikačné prostriedky generujú obrovské množstvá online dát. Ako s nimi pracovať? Zber, monitorovanie a vizualizácia dát je len prvým krokom pre vytvorenie virtuálneho dvojčaťa. Nasleduje analýza dát a štatistík, ktoré ukážu celé výrobné prostredie ako na dlani. Odhalia miesta, kde sa stráca čas a robia zbytočné operácie, kde možno zjednodušiť procesy. Návrhy na zlepšenia dokážeme pred reálnym nasadením odskúšať a vyladiť vo virtuálnom prostredí. Na základe aktuálneho stavu vieme použiť dáta pre online riadenie procesov. Všetko jednoducho, rýchlo a vysoko efektívne.

Customizácia mení tradičné postupy

Nový spotrebiteľský trend – customizácia – zmenil za krátky čas celý priemysel. Aj mnohé nástroje Industry 4.0 sú odpoveďou, ako vyrábať podľa individuálnych požiadaviek spotrebiteľov. Customizácia sa bude ďalej prehlbovať a bude klásť výrobcom tvrdé podmienky. Kto ich nezvládne, neprežije. Ako sa pripraviť na tento trend, aby vaša fabrika bola schopná konkurencie aj o päť rokov? Ktoré technológie Industry 4.0 budú rozhodujúce a ako zamieša karty praktické využitie umelej inteligencie?

Úspešné príbehy Industry 4.0

V „ideálnej fabrike“ dneška výrobné linky samy podľa zadania riadia operácie, komunikujú s robotmi i s ľudskou obsluhou. Obsluhujú ich autonómne mobilné vozíky, ktoré na sekundu presne privážajú potrebné dielce. Vygenerované kvantá dát sa ďalej analyzujú a využívajú na zlepšovanie a optimalizáciu.
Spoznajte výrobné firmy, ktoré sa k tomuto ideálu už takmer dopracovali. Prezradia vám svoju filozofiu, prístup, konkrétne kroky a hlavne zmeny, ktoré dosiahli vďaka digitálnym technológiám.


Innovation means survival

Automation, robotics and digitisation bring both unprecedented benefits and achievements. Technological progress cannot be overlooked. On the contrary, it must be used to its utmost. Money is still relatively cheap and this gives us a chance to invest and prepare for worse times that are a coming. Those who hesitate now will risk their pull position and, in a couple of years, also their chance to digitally transform.

Meet the most significant trends that impact industrial development. Come and get inspired by corporate experience – companies that set the trend of digitisation in Slovakia and neighbouring countries. Learn about what to focus on in modernising your manufacture and how to manage it as fast and as efficiently as possible.

Being “smart” means being viable

Being flexible is “in”, and it will be inevitable and obvious in the future. Being “smart” encompasses all the trends that drive success of manufacturing companies in a dynamically developing market: shorter product development times, faster product onset time, customisation, new business models… All the above aspects are enabled by new digital technologies that are the base for innovative production systems. Assembly lines will no longer be a single manufacturing concept – 3D printing is upcoming, and so do intelligent collaborative robots, universal manufacturing cells, etc. A common factory is gradually changing to being “smart”…

New team member on board: a robot

Industrial robots have triumphed over people in routine operations requiring speed and precision. However, there is less than 25% of such activities in industries, and standard robots are not cheat. What to do with remaining manufacturing operations? A possible answer is collaborative robots – the so-called cobots. In collaboration with humans they form a new tandem bringing a huge potential. Some analyses show that cooperation of humans and smart robots is by 80% more productive than by humans or than by robots doing the job by themselves Is it really so?

Data like a ticket into a virtual world

Sensory systems and communication means generate huge amounts of online data. How to process it? Data collecting, monitoring and visualisation is but the first step to create a virtual twin. Next steps involve data analysis and statistics that can show the entire manufacturing environment as if on a hand palm, disclosing the places where time is lost and useless operations are made – sites where processes can be simplified. We can test and fine tune the improvements before they are implemented in the real life, doing so in a virtual environment. Based on the actual state, we can use the data for online process management – and do all of that simply, quickly, and highly efficiently.

Customisation changes traditional practices 

A new consumer trend – customisation – has changed the entire industry in a nick of time. Even many Industry 4.0 tools are an answer to manufacturing according to individual customer requirements. Customisation will go deeper and require manufacturers to respond to uneasy challenges. Producers unable to cope with the challenges will not make it. How to get ready for this trend? How to make your factory competitive even in a five-year time? Which Industry 4.0 technologies will prevail? How artificial intelligence practical use will impact the business?

Successful Industry 4.0 stories

 In today’s “ideal factory”, manufacturing lines control the operations themselves according to the instructions, communicate with robots and human operators. They are operated by autonomous mobile trucks that import the necessary components just in time. The generated quanta of data are further analysed and used for improvements and optimisation.

Meet the manufacturing companies that have almost reached this ideal condition. They will disclose their philosophy, approach, particular steps and major changes that were achieved thanks to digital technologies.

Bližšie info:

Nina Dzedzinová
nina.dzedzinova@newsandmedia.sk (02) 3213 1212

Program


2. október
8.00 – 9.00 h

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA

9.00 – 9.10 h

Otvorenie
Boris Duľa, CEO, CEIT

Moderátori konferencie:
Christopher Plant, The Voice of Slovak Business
Filip Mentel, The Voice of Slovak Business

9.10 – 10.15 h

Byť „smart“ znamená byť životaschopný

Christian Rauch, Plant manager, Volkswagen Slovakia, Martin
Jan Železný,
VAD e Mobility Business Development Aftersales, ŠKODA AUTO
Marek Minda,
manažér plánovania, logistiky a údržby, Nemak Slovakia

10.15 – 10.45 h

PRESTÁVKA

10.45 - 11.40 H

Nastupuje nový člen tímu: robot

Marián Bolebruch, riaditeľ pre implementáciu Industry 4.0, M.L.Moran
Andres Villa, Grupo Antolin, Spain

11.40 - 12.00 H

PRESTÁVKA

12.00 -13.00 H

Dáta ako vstupenka do virtuálneho sveta

Artificial Intelligence approaches within ERP software business
Markus Haller,
CEO and Chairman of the Board, Asseco Solutions AG

 

13.00 - 14.00 H

OBED

14.00 - 16.00 H

Customizácia mení tradičné postupy

Peter Janočko, Project Engineer Industry 4.0 & Innovation, Lear Corporation Seating Slovakia
Žofia Šimeková, špecialista logistiky, Lear Corporation Seating Slovakia

Innovative approach of Haier in product development
Li Hongkun, Haier

16.00 - 16.15 H

PRESTÁVKA

16.15 - 17.20 H

Úspešné príbehy Industry 4.0


Simulácia komplexity výroby nákladných pneumatík
Kamil Hozza, Industrial Engineering Manager, Continental Matador Truck Tires

Danfoss Plant transformation toward Smart Factory – the story continues
Jozef Hamar
, Director Operational Services & Marcel Dubec, Lean manager, Danfoss Power Solutions

19.00 - 24.00 H

Spoločenský večer

3. október
9.00 - 13.00 h

Exkurzia

Volkswagen Slovakia/závod v Martine

Exkurzia je pripravená špeciálne pre účastníkov konferencie, nejde o štandardnú prehliadku závodu pre verejnosť.

Účastníci exkurzie budú mať možnosť nahliadnuť priamo do výroby, spoznať základné výrobné procesy či Shopfloor management.

Martinský závod, ktorý sa zaraďuje medzi najväčších zamestnávateľov v Turčianskom regióne, vyrába komponenty pre prevodovky a podvozky. Produkčné portfólio tvoria diferenciály, príruby, brzdové bubny, brzdové kotúče, náboje kolies, prírubové hriadele a synchrónne krúžky. Komponenty sa montujú do áut značiek Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT a Porsche, pričom viac ako 93 percent martinskej výroby smeruje na export.

Workshop

QRM riešenie – keď lean nástroje zlyhávajú
Máte pestrý sortiment produktov, no vyrábate ich v nízkych objemoch?
Máte veľa urgentných zákaziek, ktoré ohrozujú štandardnú výrobu ?
Je vaša výroba orientovaná skôr projektovo?
Chcete, aby bol aj Váš podnik „štíhly“, ale Lean Vám už nepomáha?

Na workshope sa naučíte ako vo Vašej firme nastaviť stratégiu, ktorá skráti priebežnú dobu výroby (lead time), zvýši presnosť dodávok (on time delivery) a to všetko v prostredí vysokej variability produktov.
Spoznajte metódu QRM (Quick Response Manufacturing) a jej kľúčové princípy:

Sila času
QRM pomáha spoločnostiam obnoviť rast a znížiť skryté náklady pomocou skrátenia lead time.

Správna organizačná štruktúra
QRM navrhuje štrukturálnu zmenu v organizácii, prostredníctvom vytvorenia buniek QRM: špecializovaných, multifunkčných tímov. Ľudia v bunkách QRM sú vyškolení navzájom a majú plnú zodpovednosť za všetky operácie v bunke.

Dynamika systému pre lepšie rozhodnutia
Aplikáciou QRM dochádza v spoločnosti k zmene, pri ktorej je kľúčová dynamika systému. V rámci nej je dôležitá zmena myslenia v oblasti využitia kapacít a variability.

Budovanie celopodnikovej stratégie
Najväčšie prínosy nastanú, keď sa redukcia lead time aplikuje do celej organizácie (administratíva, materiálové plánovanie, riadenie výroby, zavádzanie nových produktov).

Workshop sa koná v budove CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

Spíkri


Jan Železný
VAD eMobility Business Development Aftersales, ŠKODA AUTO
Jozef Hamar
Director Operational Services, Danfoss Power Solutions
Marcel Dubec
Lean manager, Danfoss Power Solutions
Kamil Hozza
Industrial Engineering Manager, Continental Matador Truck Tires
Marek Minda
manažér plánovania, logistiky, údržby a lean, Nemak Slovakia
Marián Bolebruch
Riaditeľ pre implementáciu Industry 4.0, M.L.Moran
Markus Haller
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Asseco Solutions

Partneri


Organizačný garant

Odborný garant

Usporiadateľ

Generálni partneri

Mediálny partner

Fotogaléria z minulého ročníka


Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.