QRM Fórum 2019

Quick Response Manufacturing - sila času

Minulé podujatia zo série QRM.

Info o podujatí


Klasické nástroje štíhlej výroby boli vyvinuté a používané preto, aby spoločnosti dokázali vyrobiť väčší počet produktov v požadovanej kvalite a cene. Čo však v prípade, keď zákazník nechce štandardný produkt, ale produkt špeciálny a jedinečný? Aj vtedy chce byť výrobná spoločnosť „štíhla“.
Projektovo orientované podniky sa snažia zavádzať nástroje štíhlej výroby, ale pre komplikovanosť tokov mnohokrát neúspešne, prípadne zavedú základné nástroje procesnej stability a žijú v operatíve. Ideálnou filozofiou, ktorá v takomto prípade dokáže priniesť maximálnu pridanú hodnotu a v krátkom čase aj požadované výsledky, je Quick Response Manufacturing (QRM), jedinečná podniková stratégia zameraná na redukciu doby trvania zákazky.

Agilita pre malých aj veľkých

Firmy zajtrajška sú flexibilné a agilné. Časy, keď veľké spoločnosti boli vo výhode pred malými a „slabšími“, sú nenávratne preč. Veľkosť už nehrá rozhodujúcu rolu – ide o to, kto bude rýchlejší. Preto všetci, od začínajúcich startupov až po tradičné veľké koncerny, hľadajú cesty k vysokej flexibilite a agilite. Čo všetko sa musí zmeniť, aby sa celá továreň, nielen jej časti, stala efektívnou? Ako vytvoriť organizačnú štruktúru, ktorá je rýchla, operatívna, flexibilná a zároveň finančne menej náročná ako tradičná? Ako sa čo najviac priblížiť zákazníkom?

Sila Lead time

Kto chce byť rýchlejší a flexibilnejší, musí dramaticky redukovať interné aj externé priebežné časy. Ako zvíťaziť v tomto závode s časom a konkurentmi? Lead time ovplyvňujú produkčnú výkonnosť, skladové zásoby, potreby forecastu, ale aj  spokojnosť zákazníkov a zamestnancov spoločnosti. Skracujú priebežné prevádzkové časy o 60 až 90 percent, znižujú náklady o viac ako pätinu, zlepšujú dodávky in time o 40 až 80 percent a redukujú nepodarky a prerábky o 80 percent. Neveríte? Presvedčí vás rad konkrétnych príkladov z praxe.

Tanec v rytme POLCA

Systémy riadenia výroby ako Kanban, Just in time dávajú firmám šancu lepšie reagovať na zmeny. Lenže dynamika neustále rastie a trh tlačí aj masových výrobcov  k rozširovaniu sortimentu a k menším objemom. Na tieto problémy reaguje systém kontroly objemu a toku materiálu POLCA, ktorý prináša nástroje na riadenie kombináciou ťahu a tlaku. Ak sa tento mix správne namieša, dokáže výrazne skrátiť lead time. Skúste tancovať v rytme POLCA a získajte ďalších 15 až 20 percent vzácneho času.

Systém zvyšuje dynamiku

Vyrábať rýchlo a efektívne je podmienkou prežitia každého podniku. Ako sa však bude merať produktivita vo fabrikách budúcnosti? Ako kapitalizovať potenciál spoločností? Kde majú miesto ľudia, organizácia a riadenie a kde technológie? Dynamické obdobie agility prináša množstvo príležitostí a inšpiruje k vzniku nových biznis modelov, ktoré opätovne rozdajú karty na trhu. Stať sa aktérom týchto vzrušujúcich zmien budú mať možnosť len rýchle, flexibilné, výkonné a produktívne firmy.

Urobte si malý test, či je konferencia určená pre Vás. Test si môžete stiahnuť TU


Quick Response Manufacturing – The Power of Time

Classic lean manufacturing tools have been developed and used to help companies manufacture more products at the required quality and price. But what to do when the customer does not want a standardized product, but something special and unique? Even then the manufacturing company wants to be “lean”.
Project-oriented enterprises are trying to implement lean manufacturing tools, but they often fail due to the complexity of flows, or they deploy basic tools of process stability and live operatively. In such cases, the ideal philosophy that can deliver maximum added value and required results in a short time is Quick Response Manufacturing (QRM), a unique business strategy focused on reducing the duration of the task.

Agility for both small and large companies

Companies of tomorrow are flexible and agile. Irretrievably gone are times when large enterprises had a considerable advantage against small and „weaker“ firms. Size no longer plays a decisive role – it is about who will be faster. That is why everyone – from startups to traditional big corporations – looks for paths towards high flexibility and agility. What has to be done and changed to make the entire factory, not just its parts, become effective? How to create an organizational structure that is fast, operational, flexible and, at the same time, financially less demanding than a traditional structure? How to get close to customers as much as possible?

Strength of Lead Time 

Those who want to be faster and more flexible have to dramatically reduce both internal and external operating times. How to win this race with time and competitors? Lead Time influence production performance, warehouse stocks, forecasting needs, but also customer satisfaction and company employee satisfaction. These methods shorten the operating time by 60–90%, reduce costs by more than 20%, improves in-time deliveries by 40–80%, and reduces product non-compliance and re-working by 80%. Do you not believe that? You will be convinced by a number of real-life examples.

Dancing to the POLCA dots

Manufacture management control systems such as Kanban, Just-In-Time give firms a better chance to respond to changes. However, dynamics are constantly growing and the market is pushing mass producers to expanded assortments and smaller volumes. The POLCA material volume and flow control system responds to the above issues. POLCA provides tools for controlling using the push/pull combination. If this blend is mixed properly, it can significantly shorten the Lead Time. Try dancing to the POLCA dots and get another 15–20% of precious extra time…

The system increases dynamics

Fast and efficient manufacturing is a prerequisite for survival for every enterprise. But how will productivity be measured in the factories of the future? How to capitalize company potential? Where is the place for the people, organization and management, and where is the space for technology? The times of dynamic agility offers many opportunities and inspire new business models that will deal the cards on the market again. And only fast, flexible, well-performing and productive companies will be able to become actors of these exciting changes.

Bližšie info:

Nina Dzedzinová
nina.dzedzinova@newsandmedia.sk (02) 3213 1212

Program


8.00 - 9.00 h

Registrácia účastníkov a ranná káva

9.00 - 9.10 h

Otvorenie

Pascal Pollet, chairman, QRM Institute, Belgicko a Martin Kozok, QRM ambasádor pre Slovensko

9.10 - 10.40 h

Agilita pre malých aj veľkých

Lean a QRM. V čom je rozdiel a v čom sa dopĺňajú?
Martin Kozok, špecialista Lean & QRM, CEIT Žilina

QRM Implementácia vo firme PROVAN, Belgicko
Pascal Pollet, chairman, QRM Institute, Belgicko

Irek Bilinsky, riadiaci partner, 4result, Poľsko

 

10.40 - 11.00 h

Prestávka

11.00 - 12.30 h

Sila Lead time

Lean, zdravý sedliacky rozum alebo … ?
Rastislav Ručkay, Smart Factory Project Manager, Supply Operational Excellence, VELUX A/S, Dánsko

Prípadová štúdia z HECO International, Dánsko
Jahn Peter, spoluzakladateľ a riaditeľ, QRM Dánsko

Prečo city Lean, Scrum a Agile nefunguje?
Martin Nielsen, Global Accelerate Program, Business Transformation Consultant,  IBM

12.30 - 13.30 h

Obed

13.30 - 16.00 h

WORKSHOPY

1. Ako zvýšiť dynamiku systému
Ako správne vypočítať kapacity tak, aby ste boli produktívni a zároveň flexibilní? Metodika Quick response management umožní zvýšiť flexibitu o 80 percent. Zázračný efekt voľných kapacít vám ukáže riešenie.

Prednášajúci:
Pascal Pollet, chairman, QRM Institute, Belgicko

 2. QRM simulačná hra
QRM je komplexná metodika  zameraná na redukciu lead time vo všetkých oblastiach. Spoznajte hravou formou jej prínosy a zistite, ako sa dá skrátiť lead time vo výrobe, logistike, administratíve i zdravotníctve o 60 až 80 percent. V hre si ukážeme, ako skrátenie nákladov  rapídne znižuje náklady na konkrétny proces.

Prednášajúci:
Martin Kozok, špecialista Lean & QRM, CEIT Žilina

3. MCT Mapping
Oplatí sa implementácia QRM v mojej firme? Odpoveď na túto otázku vám poskytne MCT mapovanie. Na praktickom prípade sa naučíte efektívne zmapovať proces a následne identifikovať potenciál skrátenia lead time-u

Prednášajúci:
Jahn Peter, spoluzakladateľ a riaditeľ, QRM Dánsko

Workshopy 1 a 3 budú v anglickom jazyku a tlmočené aj do slovenčiny. Kapacita je obmedzená, pre jeden workshop najviac 25 účastníkov.

Program ENG


8.00 - 9.00 h

MORNING COFFEE & REGISTRATION

9.00 - 9.10 h

Opening

Pascal Pollet, chairman, QRM Institute, Belgium & Martin Kozok, QRM ambasador for Slovakia

9.10 - 10.40 h

Agility for both small and large companies

Lean vs. QRM. How do they differ and how do they complement?
Martin Kozok, specialist Lean & QRM, CEIT Žilina

QRM implementation in PROVAN company, Belgium
Pascal Pollet, chairman, QRM Institute, Belgium 

Irek Bilinsky, managing partner, 4 Results, Poland

10.40 - 11.00 h

COFFEE BREAK

11.00 - 12.30 h

Strength of Lead Time

Lean – common sense or … ?
Rastislav Ručkay, Smart Factory Project Manager, Supply Operational Excellence, VELUX A/S, Denmark 

HECO International, Case study, Denmark
Peter Jahn, Co founder and Director, QRM Denmark

Why Lean, Scrum, and Agile do not work?
Martin Nielsen, Global Accelerate Program, Business Transformation Consultant,  IBM

12.30 - 13.30 h

LUNCH

13.30 - 16.00 h

WORKSHOPS

How to increase the system dynamics
How to calculate capacities in the correct way to be productive and flexible at once? The Quick Response Manufacturing methodology will increase flexibility by 80 % The wow effect of free capacities will show you the solution.

Lecturer
Pascal Pollet, chairman, QRM Institute, Belgium

QRM simulation game
QRM is the complex methodology which is focused on the reduction of lead time in all areas. Get to know its benefits by simulation game and find out how to shorten lead time in manufacturing, logistics, administration and healthcare by 60 to 80 %. We’ll show you how cutting the costs quickly reduces the cost of a particular process.

Lecturer:
Martin Kozok, specialist Lean & QRM, CEIT Žilina

MCT Mapping
Does QRM implementation work in my business? The answer will be provided by MCT Mapping. In practice, you will learn how to effectively map the process and then identify the lead time shortening potential

Lecturer
Peter Jahn, Co founder and Director, QRM Denmark 

Note: The capacity of all workshops is limited. You can only sign up per one workshop / day. Translation to Slovak language will be arranged.

Partneri


Organizačný garant

Usporiadateľ

Odborný garant

Odborný partner

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.