QRM Fórum 2019

Agilita - návod na prežitie firmy/Agility – Company Survival Guide

Minulé podujatia zo série QRM.

Info o podujatí


Nároky zákazníkov stúpajú aj v odvetviach, kde doteraz vládla sériová výroba. Tradičné spoločnosti sa ich požiadavkám začínajú prispôsobovať, inak by prišli o nové príležitosti. Priemysel tak čoraz viac ponúka produkty vyrobené takmer „na mieru“ každého zákazníka. Klasické výrobné postupy sa však dostávajú na hranicu svojich možností, firmy musia v záujme udržania konkurencieschopnosti hľadať progresívne nástroje riadenia a optimalizácie výrobných systémov.

Agilita pre malých aj veľkých

Firmy zajtrajška sú flexibilné a agilné. Časy, keď veľké spoločnosti boli vo výhode pred malými a „slabšími“, sú nenávratne preč. Veľkosť už nehrá rozhodujúcu rolu – ide o to, kto bude rýchlejší. Preto všetci, od začínajúcich startupov až po tradičné veľké koncerny, hľadajú cesty k vysokej flexibilite a agilite. Čo všetko sa musí zmeniť, aby sa celá továreň, nielen jej časti, stala efektívnou? Ako vytvoriť organizačnú štruktúru, ktorá je rýchla, operatívna, flexibilná a zároveň finančne menej náročná ako tradičná? Ako sa čo najviac priblížiť zákazníkom?

Sila metód Lead time

Kto chce byť rýchlejší a flexibilnejší, musí dramaticky redukovať interné aj externé priebežné časy. Ako zvíťaziť v tomto závode s časom a konkurentmi? Metódy Lead time ovplyvňujú produkčnú výkonnosť, skladové zásoby, potreby forecastu, ale aj  spokojnosť zákazníkov a zamestnancov spoločnosti. Skracujú priebežné prevádzkové časy o 60 až 90 percent, znižujú náklady o viac ako pätinu, zlepšujú dodávky in time o 40 až 80 percent a redukujú nepodarky a prerábky o 80 percent. Neveríte? Presvedčí vás rad konkrétnych príkladov z praxe.

Tanec v rytme POLCA

Systémy riadenia výroby ako Kanban, Just in time a OPT dávajú firmám šancu lepšie reagovať na zmeny. Lenže dynamika neustále rastie a trh tlačí aj masových výrobcov  k rozširovaniu sortimentu a k menším objemom. Na tieto problémy reaguje systém kontroly objemu a toku materiálu POLCA, ktorý prináša nástroje na riadenie kombináciou ťahu a tlaku. Ak sa tento mix správne namieša, dokáže výrazne skrátiť lead time. Skúste tancovať v rytme POLCA a získajte ďalších 15 až 20 percent vzácneho času.

Systém zvyšuje dynamiku

Vyrábať rýchlo a efektívne je podmienkou prežitia každého podniku. Ako sa však bude merať produktivita vo fabrikách budúcnosti? Ako kapitalizovať potenciál spoločností? Kde majú miesto ľudia, organizácia a riadenie a kde technológie? Dynamické obdobie agility prináša množstvo príležitostí a inšpiruje k vzniku nových biznis modelov, ktoré opätovne rozdajú karty na trhu. Stať sa aktérom týchto vzrušujúcich zmien budú mať možnosť len rýchle, flexibilné, výkonné a produktívne firmy.


Customer demands are increasing even in sectors where serial production has so far dominated. Traditional companies are starting to adapt to customer requirements, otherwise they would miss new opportunities. Therefore, industry is increasingly offering products that are almost tailor-made to every customer. However, traditional manufacturing processes are approaching the limit of their capabilities. In order to maintain their competitiveness, companies have to look for progressive tools of management and optimization of manufacturing systems.

Agility for both small and large companies

Companies of tomorrow are flexible and agile. Irretrievably gone are times when large enterprises had a considerable advantage against small and „weaker“ firms. Size no longer plays a decisive role – it is about who will be faster. That is why everyone – from startups to traditional big corporations – looks for paths towards high flexibility and agility. What has to be done and changed to make the entire factory, not just its parts, become effective? How to create an organizational structure that is fast, operational, flexible and, at the same time, financially less demanding than a traditional structure? How to get close to customers as much as possible?

Strength of Lead Time methods

Those who want to be faster and more flexible have to dramatically reduce both internal and external operating times. How to win this race with time and competitors? Lead Time methods influence production performance, warehouse stocks, forecasting needs, but also customer satisfaction and company employee satisfaction. These methods shorten the operating time by 60–90%, reduce costs by more than 20%, improve in-time deliveries by 40–80%, and reduce product non-compliance and re-working by 80%. Do you not believe that? You will be convinced by a number of real-life examples.

Dancing to the POLCA dots

Manufacture management control systems such as Kanban, Just-In-Time, and OPT give firms a better chance to respond to changes. However, dynamics are constantly growing and the market is pushing mass producers to expanded assortments and smaller volumes. The POLCA material volume and flow control system responds to the above issues. POLCA provides tools for controlling using the push/pull combination. If this blend is mixed properly, it can significantly shorten the Lead Time. Try dancing to the POLCA dots and get another 15–20% of precious extra time…

The system increases dynamics

Fast and efficient manufacturing is a prerequisite for survival for every enterprise. But how will productivity be measured in the factories of the future? How to capitalize company potential? Where is the place for the people, organization and management, and where is the space for technology? The times of dynamic agility offers many opportunities and inspire new business models that will deal the cards on the market again. And only fast, flexible, well-performing and productive companies will be able to become actors of these exciting changes.

Bližšie info:

Daniel Pšenák
daniel.psenak@newsandmedia.sk

Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.