HR manažment 2019

Is the AGILITY a new buzzword 4 culture and trust?

Minulé podujatia zo série HR manažment.

Info o podujatí


Globálne a lokálne ekonomické zmeny, ktoré sa odzrkadľujú v našom každodennom pracovnom živote, si vyžadujú zmeny našich súčasných pracovných štýlov a spôsobov. Zároveň musíme mať na pamäti, že z hľadiska práce a pracovného prostredia a v neposlednom rade aj z pohľadu riadenia ľudského kapitálu, je táto doba o ľuďoch a nie o zdrojoch. Z rôznych strán počúvame o účinnosti nového pracovného konceptu “AGILITY”. Avšak, aký je jeho skutočný význam? Je to len módne slovo alebo skutočný praktický nástroj? Pridajte sa k nám a spoločne preskúmame možnosti a postupy založené na dôkazoch z praxe. Privítame Natal Dank – spíkerku z UK, ktorá nám dokáže, že AGILITA ako pracovný koncept naozaj funguje.


We all need to respond to drastic changes or disruptions on the market and as a consequence – to redesign the way we work. At the same time it is important to make HR and workplace all about people again rather than resources. Continuously we are listening and reading that the concept of „AGILE“ could help, but what does it mean in reality? So, is it just a buzzword or something useful? Join us to explore evidence based, human centre and mindset driven tools and practice from the speakers like Natal DANK, UK, who can prove that AGILITY is a working concept.

Bližšie info:

Nina Dzedzinová
nina.dzedzinova@newsandmedia.sk (02) 3213 1212

Program


8. október
8:00 - 8:45

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

8:45 - 9:00

Otvorenie

Moderátor:
Tatiana Orglerová, Prezidentka HRcomm, HR Director CEE & Middle East, Knauf Insulation

Blok I

AGILITA
Agilita je schopnosť organizácie prispôsobovať sa neustálym zmenám, adaptovať sa, rýchlo sa meniť a uspieť v rýchlo sa meniacom, neistom a turbulentnom prostredí. Agilný prístup je o rýchlosti, prekonávaní bariér a používaní zdravého úsudku. Kľúčom je neustály rozvoj smerujúci k jednoduchým ale trvalo udržateľným výsledkom s pozitívnym dopadom. Nepriateľom agilného prístupu je hierarchia, ktorú je potrebné nahradiť dôverou.

9:00 - 9:40

Natal Dank,  Spoluzakladateľka, Agile HR Community a Southern Blue Consulting

9:40 - 10:20

Barbora Paulovič Deckerová, Riaditeľka, IBM Partner Ecosystem, IBM Central & Eastern Europe

10:20 - 10:50

PRESTÁVKA

10:50 - 11:30

Peter Benkovič, Zakladateľ a Partner, Maxman Consultants

Blok II

DÔVERA
Slovník Collins English Dictionary definuje dôveru ako vieru v to, že druhý človek je čestný, úprimný a dobrovoľne nerobí nič zlé. Najdôležitejším faktorom úspechu každej organizácie je schopnosť jej lídrov využívať dôveru, moc a pracovať so svojou autoritou. Skutoční lídri využívajú dôveru na iniciovanie spolupráce a na to, aby ostatných posilňovali a inšpirovali.
Dôvera podnecuje lojalitu, ktorá následne inšpiruje ľudí k tomu, aby robili, čo je v ich silách a priniesli to najlepšie pre tím v ktorom pracujú, ako aj pre celú spoločnosť.
Pre získanie dôvery a rešpektu je nevyhnutné prejavovať dôveru, rešpekt a úprimne sa zaujímať o iných. Ak sa budete správať podľa tohto pravidla – limity sa stratia.

11:30 - 12:30

Martin Kele, Generálny riaditeľ, Matador Holding

12:30 - 13:40

OBED

13:40 - 14:20

Lucia Hlinková, Manažérka odboru právnych služieb a členka predstavenstva, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Martin Šikulaj, Partner, PwC

Blok III

KULTÚRA
Kultúra je motorom každej organizácie! Ovplyvňuje náš spôsob života, to, aké hodnoty vyznávame, aké vzťahy vytvárame a aké rozhodnutia robíme. Kultúra však zároveň môže byť komplexná, chaotická, nepredvídateľná, iracionálna… Na to, aby sme dokázali objavovať nové kreatívne možnosti, musíme vedieť prijať komplexnosť jednotlivých kultúr.
John Curran z Veľkej Británie ju s nami preskúma využitím niekoľkých zaujímavých príkladov. Ako jeden z priekopníkov podnikovej antropológie sa špecializuje na formovanie organizácií, ktoré sú vysoko produktívne a zamerané na ľudí, za účelom dosiahnutia rastu.

14:20 - 15:00

Filip Hlubocký, Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, Železničná spoločnosť Slovensko

15:00 - 15:30

PRESTÁVKA

15:30 - 16:10

John Curran, Ganerálny riaditeľ a zakladateľ, JC & Associates

16:10 - 16:50

Vyhlásenie víťazov ocenenia HR inšpirácia 2019

9. október
-

CEO INSIGHTS

9:00 - 9:40

Marek Kiš-Bandi, Generálny Manažér, Hilti Slovakia

9.40 - 10.20 h

Peter HELEXA, Generálny riaditeľ, Slovenská pošta

10:20 - 10:50

PRESTÁVKA

10:50 - 11:30

(čoskoro doplníme)

11:30 - 12:10

Tatiana Ondrejková, Generálna riaditeľka, pelikan.sk

12:10 - 12:30

Ukončenie konferencie

Tatiana Orglerová, Prezidentka HRcomm, HR Director CEE & Middle East, Knauf Insulation

Program ENG


8. October
8:00 - 8:45

REGISTRATION

8:45 - 9:00

Opening

Moderator:
Tatiana Orglerová, President HRcomm, HR Director CEE & Middle East, Knauf Insulation

Block I

AGILITY
Agility is the ability of the organization – to renew itself, adapt, change quickly and succeed in a rapidly changing, ambiguous, turbulent environment. Being agile – it is about being fast, break silos and use common sense. Keeping on moving faster and simpler – with the impact! Hierarchy is the enemy of agility and need to be replaced by trust!

9:00 - 9:40

Natal Dank,  Co-founder, Agile HR Community and Southern Blue Consulting

9:40 - 10:20

Barbora Paulovič Deckerová, Director, IBM Partner Ecosystem, IBM Central & Eastern Europe

10:20 - 10:50

COFFEE BREAK

10:50 - 11:30

Peter Benkovič,  Founder and Partner, Maxman Consultants

Block II

TRUST
Collins English dictionary is defining trust – as being honest, sincere and deliberately not doing anything wrong. The most critical factor in the success of organizations is – how leaders use trust, power and how they manage their authority! Really great leaders use trust – to empower, to initiate collaboration and to inspire others.
Trust leads to loyalty, consequently loyalty inspires people doing their best – to deliver the most for you and the company. To earn trust and respect – one have to give trust, respect and to really take care about people. And if you do so – there are no limits!

11:30 - 12:30

Martin Kele, General Director, Matador Holding

12:30 - 13:40

LUNCH

13:40 - 14:20

Lucia Hlinková, Head of the Legal Department, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Martin Šikulaj, Partner, PwC

Block III

CULTURE
Culture is the engine of each organization! It is impacting the way how we live our lives, the values we hold, the relationships we form and the decisions we make. Culture might be complex, messy, unpredictable, irrational… In order to invent new creative possibilities, we need to embrace complexity of each culture.
John Curran from UK will explore it with us using some very interesting examples. As one of the pioneers of business anthropology, he is specialized in making organizations highly productive and people centric in order to achieve growth.

14:20 - 15:00

Filip Hlubocký, Chairman of the Board, General Director, Železničná spoločnosť Slovensko

15:00 - 15:30

COFFEE BREAK

15:30 - 16:10

John Curran, CEO, Founder, JC & Associates

16:10 - 16:50

HR inšpirácia 2019 Award

9. October
-

CEO INSIGHTS

9:00 - 9:40

Marek Kiš-Bandi, General Manager, Hilti Slovakia

9.40 - 10.20 h

Peter HELEXA, CEO, Slovenská pošta

10:20 - 10:50

COFFEE BREAK

10:50 - 11:30

(coming soon)

11:30 - 12:10

Tatiana Ondrejková, CEO, pelikan.sk

12:10 - 12:30

Tatiana Orglerová, President HRcomm, HR Director CEE & Middle East, Knauf Insulation

Spíkri


Natal Dank
Spoluzakladateľka, Agile HR Community a Southern Blue Consulting

S cieľom rozrušiť ĽZ pre dobro ľudí je Natal priekopníčkou Agile HR a ako jedna z mála ľudí poskytuje koučing a poradenstvo v oblasti Agile HR v Spojenom kráľovstve, Európe a Austrálii. Natal spája svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti HR, organizačného rozvoja a vzdelávania s inovatívnym praktikami Agile a ponúka vskutku transformačný prístup. Čím viac sleduje energiu, ku ktorej Agile HR ľudí podnecuje, tým viac je presvedčená o obnovujúcej sile tejto metódy. Natal pracuje priamo s HR tímami a lídrami, aby im pomohla osvojiť si nastavenie mysle v súlade s princípmi Agile, dosahovať revolučné výsledky a previesť ich organizačnou zmenou na základe princípov Agile. Natal je spoluzakladateľkou Agilnej HR komunity a hlavnou HR Agilistkou v spoločnosti Southern Blue Consulting. Ponúka školenia, certifikácie a stretnutia Agile HR komunity na celom svete.

LINKEDIN PROFILE

John Curran
Generálny riaditeľ, zakladateľ JC & Associates

Dr. John Curran je výkonný kouč a biznis antropológ v konzultačnej spoločnosti JC & Associates zameranej na kultúrne stratégie pôsobiacej v Londýne. Je jedným z priekopníkov biznis antropológie a špecializuje sa na pochopenie kultúry a ľudského správania s cieľom zlepšiť produktivitu organizácií a ich schopnosti prispôsobiť sa spotrebiteľom, klientom a trendom na trhu. Pravidelne prednáša o kultúre ako hlavnom prvku úspešného budovania organizačnej kultúry a značky. Má PhD zo sociálnej antropológie a pôsobí ako hosťujúci profesor na Cass Business School in Marketing, hosťujúci výskumník pri Royal College of Art a bývalý prednášajúci TEDx-u a člen Kráľovskej umeleckej spoločnosti. Medzi jeho klientov sa radia spoločnosti ako napr. Coca Cola, J&J, Knauf Insulation, Marks & Spencer’s a Crystal Palace Football. Jeho názory sú pravidelne uverejňované vo Financial Times.

LINKEDIN PROFILE

Barbora Paulovič Deckerová
Riaditeľka, IBM Partner Ecosystem IBM Central & Eastern Europe

Vedie IBM systémy, Cloud a predaj kognitívnych riešení a služieb cez všetky nepriame kanály. Jej ročné tržby dosahujú 600 mil. USD. Pritom buduje a transformuje ekosystém, ktorý bude schopný priniesť na trh IT riešenia novej generácie. Skôr, než začala pracovať pre IBM, Barbora získala rozsiahle skúsenosti v predaji, marketingu a poradenstve. V IBM zastávala niekoľko dôležitých vedúcich pozícií. V IBM Enterprise Operation and Transformation stála na čele organizácie s 3 000 zamestnancami vyznačujúcej sa rôznorodosťou a multikultúrnosťou. Zohrala dôležitú úlohu na ceste IBM ku globalizácii, úspešne zvládla niekoľko brandových misií v Delivery centrách. Neskôr pomáhala pri ich transformácii ako priekopníčka IBM na ceste k agilnému modelu zameranému na klientov (plnenie funkčné, koncové, naprieč funkciami). Barbora je zanietená pre rozvoj hodnotných zručností potrebných pre budúcnosť v regiónoch s rastúcimi trhmi. V Centrách zaviedla inovatívne formáty nazývané Agile24, ktoré prispeli k zvýšeniu efektívnosti v hodnote 2 mil. USD ročne ako aj zvýšeniu angažovanosti zamestnancov. Je členkou fakulty IBM a v regióne CEE presadzuje, aby sa ženy uchádzali o vedúce pozície.

LINKEDIN PROFILE

Lucia Hlinková
Manažérka odboru právnych služieb a členka predstavenstva, DÔVERA zdravotná poisťovňa

Lucia vymenila v roku 2006 pohľad advokátskej koncipientky za neznáme prostredie zdravotníctva. Jej prvým projektom bola práca na zlučovaní zdravotných poisťovní. V marci 2009 prijala pozíciu manažérky odboru právnych služieb a do dnešného dňa pokračuje vo vedení tímu právnikov Dôvery. Od januára 2017 je Lucia zároveň aj členkou predstavenstva. Hľadanie prepojenia formálneho právneho pohľadu s víziou spoločnosti a prinášať inovatívne prístupy do slovenského zdravotníctva a klientom väčší komfort v prístupe ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, sa jej javí ako správna výzva. Osobne Lucii robí najväčšiu radosť to, že aj v tomto dynamickom prostredí sa jej darí rozvíjať pracovný tím a smerovať kolegov k ďalším kariérnym príležitostiam v rámci spoločnosti. Ona takúto príležitosť dostala a je pre ňu priam prirodzenou úlohou vyhľadávať možnosti rastu jej kolegov.

LINKEDIN PROFILE

Tatiana Ondrejková
Generálna riaditeľka, pelikan.sk

Tatiana stojí za úspešnou cestovnou kanceláriou Pelikan.sk, ktorá si už 15 rokov drží líderskú pozíciu na Slovensku a úspešne sa etablovala v ďalších šiestich európskych krajinách. Obrat Pelikan.sk sa v roku 2018 priblížil k 90 miliónom EUR a počet zamestnancov k číslu 200. V roku 2006 získala Tatiana prvé miesto v kategórii Začínajúca podnikateľka v súťaži organizovanej Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a v roku 2009 Začínajúci podnikateľ udeľovanou spoločnosťou Ernst & Young. Tatiana stojí aj za e-shopmi so spodnou bielizňou Saxana.sk a obuvou a doplnkami - Topankovo.sk, ktoré úspešne expandovalo do Čiech a Maďarska.

LINKEDIN PROFILE

Martin Kele
Generálny riaditeľ, Matador Holding

Martin ukončil VŠ vzdelanie na Ekonomickej univerzite, Fakulte ekonomickej informatiky v Bratislave. V spoločnosti MATADOR pracuje od roku 1995, pričom kariéru rozbehol na oddelení kalkulácie nákladov, neskôr sa stal riaditeľom Rozpočtového oddelenia a kalkulácie nákladov. V r. 2006 sa stal riaditeľom MATADOR Industries v Dubnici nad Váhom. Od r. 2012 je generálnym riaditeľom celej skupiny MATADOR.

LINKEDIN PROFILE

Martin Šikulaj
Partner, PwC

Martin je Partner v PwC na Slovensku na oddelení poradenstva so zameraním prevažne na služby pre verejný sektor. Riadi projekty v oblasti zvyšovania výkonností organizácií, optimalizácie a automatizácie procesov a modernizácie organizácií a ich služieb. Vybudoval poradenský tím a svojou expertízou posilnil poskytovanie poradenských služieb vo verejnom sektore v PwC v regióne strednej a východnej Európy. Pracoval 11 rokov vo verejnej správe, na Ministerstve hospodárstva SR, pričom šesť rokov pôsobil v obchodnej diplomacii, viedol obchodné oddelenie na Veľvyslanectve SR vo Viedni a na Generálnom konzuláte SR v Mníchove. Má dvadsaťročné skúsenosti s riadením ľudí, tímov a rozsiahlych projektov.

LINKEDIN PROFILE

Marek Kiš-Bandi
Generálny Manažér, Hilti Slovakia

Marek pracuje v Hilti od roku 1995, kedy nastúpil na pozíciu Asistenta predajcu na predajni a následne Obchodného poradcu. Do roku 2006 zbieral cenné skúsenosti z priameho predaja, kde sa venoval rôznym typom zákazníkov – od malých firiem až po najväčšie stavebné projekty. Od roku 2006 už viedol obchodné tímy a od 2010 viedol Obchod ako Obchodný riaditeľ pre SR. Marek bol súčasťou tímu pri budovaní samostatnej organizácie Hilti Slovakia, ktorú od roku 2016 vedie ako Generálny Manažér. Hilti SR bola viackrát ocenená ako Best Employer SR a motivovanosť zamestnancov si udržiava na vysokých priečkach. Počas Marekovho vedenia, v Hilti SR vyrástlo niekoľko skvelých lídrov, ktorí sú úspešní nielen v slovenskej Hilti ale i v zahraničí.

LINKEDIN PROFILE

Peter Benkovič
Zakladateľ a Partner, Maxman Consultants

Peter vyše 25 rokov sprevádza manažérov na ceste od dobrého k vynikajúcemu výkonu. Spoločne dosahujú očakávané výsledky vďaka využívaniu niekoľkých agilných princípov: dôsledná implementácia rozhodnutí, zmena po malých krokoch, permanentná, úprimná a otvorená spätná väzba od všetkých, s ktorými manažér spolupracuje. Vzdelanie v práci trénera, kouča a konzultanta získal na niekoľkých študijných pobytoch v Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Holandsku a Švédsku. Školil viac ako 2 100 dní, viedol viac ako 600 rozvojových workshopov a koučoval viac než 900 hodín.

LINKEDIN PROFILE

Filip Hlubocký
Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, Železničná spoločnosť Slovensko

Filip je skúseným manažérom, ktorý pôsobil na viacerých pozíciách v oblasti advokácie, bankovníctva a železničnej dopravy. Zameriaval sa na akvizície a fúzie významných spoločností na slovenskom trhu, poskytoval právne poradenstvo v rámci špeciálnych projektov. Neskôr vyše 9 rokov pôsobil ako riaditeľ právneho oddelenia u slovenského národného nákladného dopravcu ZSSK CARGO. Od júna 2016 zastáva Filip Hlubocký pozíciu generálneho riaditeľa v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) – Slovenský národný železničný dopravca. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a tiež na University of Cambridge.

Speakers


Natal Dank
Co-founder, Agile HR Community and Southern Blue Consulting

With the aim of disrupting HR for the good of humans, Natal is an Agile HR pioneer and one of the first to provide Agile HR coaching and consulting in the UK, Europe and Australia. Natal combines her extensive background in HR, organisational development and learning with innovative Agile practices, to offer a truly transformative approach. The more she witnesses the energy Agile HR ignites, the more convinced she becomes of its restorative power. Natal works hands-on with HR teams and leaders to help them embrace an Agile mindset, revolutionise their results and guide Agile organisational transformation.Natal is the co-founder of the Agile HR Community, and chief HR Agillist at Southern Blue Consulting, and provides training, certification and Agile HR meetups across the globe.

LINKEDIN PROFILE

John Curran
CEO, Founder, JC & Associates

Dr. John Curran is executive coach and Business Anthropologist at JC & Associates, a cultural strategy consultancy in London. As one of the pioneers of Business Anthropology, he specialises in understanding culture & human behaviour in order to improve the productivity of organisations and how they connect to their consumers, clients and market trends. He regularly gives key note talks on why culture is central to building successful organisational cultures and brands. He holds a PhD in Social Anthropology and is a visiting lecturer at Cass Business School in Marketing, a visiting scholar at the Royal College of Art, and is a former TEDx speaker and a fellow at the Royal Society of Arts. Some of his clients include Coca Cola, J&J, Knauf Insulation, Marks & Spencer’s and Crystal Palace Football. His views regularly appear in the Financial Times.

LINKEDIN PROFILE

Barbora Paulovič Deckerová
Director, IBM Partner Ecosystem IBM Central & Eastern Europe

She leads IBM Systems, Cloud and Cognitive Solutions and Services sales through all indirect routes. She delivers $600M yearly Revenue, while building and transforming the ecosystem that will be able to bring next generation IT solutions to the market. Barbora has a broad work experience prior to IBM in Sales, Marketing and Consulting. In IBM, she has held several critical leadership roles in IBM’s Enterprise Operation and Transformation, leading 3000-employee diverse, multicultural organization. She played an important role in IBM’s globalization journey, successfully moving several brand missions in to the Delivery centers. Later, helped transforming them by pioneering the way for IBM towards agile and client-centric model (function-based to end-to-end cross-functional delivery). Barbora’s passion is about growing valuable skills for the future in the growth market regions. In the Centres she introduced innovation formats called Agile24 delivered $2M/yearly in efficiency as well as increased employee engagement. She is an IBM faculty member and champions efforts to enable women leaders in CEE.

LINKEDIN PROFILE

Lucia Hlinková
Head of the Legal Department, DÔVERA zdravotná poisťovňa

In 2006 Lucia changed the job of a lawyer’s clerk for the unknown environment of the healthcare sector. Her first project was the merger of healthcare insurance companies. In March 2009 she became the manager of the Legal Department and she has been leading the team of Dôvera’s lawyers to this day. Since January 2017 Lucia has also become Member of the Board. Her challenge is to find a link between the formal legal perspective and the Company’s vision to bring innovations to Slovak healthcare and more comfortable access to high-quality healthcare for the Clients. Lucia says she is very happy that despite the highly dynamic environment she’s been able to develop her team and set direction for her colleagues’ career development in the Company. She was given a great opportunity to grow and it seems natural to her to help her colleagues to grow also.

LINKEDIN PROFILE

Tatiana Ondrejková
CEO, pelikan.sk

Tatiana owns a successful travel agent business Pelikan.sk that for 15 years has been the market leader in Slovakia and has expanded to 6 other European countries. In 2018, the turnover of Pelikan.sk reached nearly 90 million Euros and the number of employees was nearly 200. In 2006 Tatiana was awarded first place in the category Starting Entrepreneur in a competition organized by the National Agency for the Development of SMEs. In 2009 she was awarded the title Starting Entrepreneur in a competition organized by Ernst & Young. Tatiana also owns lingerie e-shops Saxana.sk and shoe and accessories e-shops Topankovo.sk that have successfully expanded to the Czech Republic and Hungary.

LINKEDIN PROFILE

Martin Kele
General Director, Matador Holding

Martin finished his studies at the University of Economics, Faculty of Economic Informatics in Bratislava. He has been working in MATADOR since 1995, starting his career at Cost Calculation department, later becoming Director of Budget and Cost Calculation Department. In 2006 he became the Director of MATADOR Industries in Dubnica nad Váhom. Since 2012 he has been leading MATADOR HOLDING as a Director-General of the company.

LINKEDIN PROFILE

Martin Šikulaj
Partner, PwC

Martin is a partner at PwC Slovakia. He works in Consulting with primary focus on the public sector. He leads projects in the field of organizational performance improvement, process optimization and automation and modernization of organizations and their services. He has developed a team of consultants and his expertise has strengthened public sector consultancy at PwC in CEE. He worked for 11 years for the Ministry of Economy and spent 6 years as a diplomat leading the Commercial Section at the Slovak Embassy in Vienna and at the Slovak Consulate General in Munich. He’s got 20 years of experience managing people, teams and large projects.

LINKEDIN PROFILE

Marek Kiš-Bandi
General Manager, Hilti Slovakia

Marek has worked for Hilti since 1995 when he started his career as a sales assistant in a store. Later he became business consultant. He gained precious insights from direct sales where he worked until 2006 dealing with various types of customers from SMEs to large construction companies. From 2006 he led business teams and from 2010 he was in charge of the whole business as the Business Director for Slovakia. Marek was part of the team when a separate organisation Hilti Slovakia was formed. He’s been the General Manager since 2016. Hilti SR was awarded the award Best Employer of the SR several times and employee engagement levels are very high. During Marek’s management Hilti SR produced several great leaders who have been successful both at the Slovak Hilti and abroad.

LINKEDIN PROFILE

Peter Benkovič
Founder and Partner, Maxman Consultants

For over 25 years Peter has led managers on their journey from good to excellent performance. Together they achieve expected results thanks to the use of several Agile principles: thorough implementation of decisions, step-by-step change, permanent, honest and open feedback from all whom the manager cooperates with. He became a qualified trainer, couch and consultant during his numerous study trips to the UK, Switzerland, Holland and Sweden. He has trained over 2,100 days, he has led more than 600 development workshops and couched over 900 hours.

LINKEDIN PROFILE

Filip Hlubocký
Chairman of the Board and General Director, Železničná spoločnosť Slovensko

Filip is experienced manager, having worked on several positions in advocacy, banking sector and railway transport. He has been focusing on acquisitions and merges of important companies on the Slovak market, providing legal counselling services within special projects. Later, he served 9 years as a director of legal department at the Slovak national freight operator ZSSK CARGO. Since June 2016 Mr. Hlubocky holds the CEO position at Zeleznicna spolocnost Slovensko (ZSSK) - Slovak national passenger railway carrier. He graduated at the Faculty of Law at the Comenius University in Bratislava as well as at the University of Cambridge.

Partneri


ORGANIZAČNÝ GARANT

USPORIADATEĽ

ODBORNÝ GARANT

REKLAMNÍ PARTNERI

Video 2018


Sociálne siete


Výstupy z konferencie


Zadali ste nesprávne heslo alebo meno. Prosím skúste to znovu.